Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 10 2017

Ty milczysz i ja milczę
- tylko to nas teraz łączy.
— K. Kowalewska
Reposted frompieprzycto pieprzycto
Twoje wnętrze
- kiedyś wydawało mi się, że je znam.
— Kaja Kowalewska - Melanżcholie
Reposted frompieprzycto pieprzycto
9726 908f 500
Reposted frompieprzycto pieprzycto
Kiedy człowiek powiada, że nie chce o czymś mówić, zwykle to znaczy, że nie może myśleć o niczym innym.
— John Steinbeck - Na wschód od Edenu
Reposted frompieprzycto pieprzycto
Zrób mi tę przyjemność : uwielbiaj mnie mimo wszystko...
— Mały Książe
Reposted frompieprzycto pieprzycto
Będziemy mijać się bez gestu i bez słowa, niepamiętając, że przez krótki czas kochaliśmy się na zawsze...
— W. Szymborska
Reposted frompieprzycto pieprzycto
a jeszcze ciągle czekam na ciebie 
a ty nie przychodzisz
— Halina Poświatowska
Reposted fromrol rol viaweightless weightless
...
Reposted fromweightless weightless
‘I’ve had a bad week.’
‘What has happened?’
‘Nothing’s happened. I’ve had a bad week in my head, is all.
— Nick Hornby
Reposted fromweightless weightless
— sure.
Reposted fromjagodowykubek jagodowykubek viakentoquer kentoquer
3195 f79d
Reposted fromnyaako nyaako viakentoquer kentoquer
3205 50aa 500
Reposted fromnyaako nyaako viakentoquer kentoquer
8031 0d03 500
6281 9a5b 500
Reposted fromexistential existential viaOkruszek Okruszek
1791 6058 500
Reposted fromkrolfasolek krolfasolek viakentoquer kentoquer
4533 4f41
Reposted fromrichardth richardth vialilu lilu
5730 447c
Reposted fromlouse louse viaaniuszka aniuszka
9949 fea7
Reposted fromkrzysk krzysk viaindisputabel indisputabel
4199 a079 500
Reposted fromsunlight sunlight viablaugranaaa blaugranaaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl