Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 29 2019

2537 1a2a
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapureevil pureevil
0235 7d62 500
Reposted fromsoftboi softboi viapureevil pureevil
5157 0c2f 500
Reposted frompiehus piehus viapureevil pureevil

May 02 2019

Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSmerfMaruda SmerfMaruda
1872 3ff4 500
Lew Tołstoj
Reposted fromsoftboi softboi viapureevil pureevil
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
Reposted fromislandinthesun islandinthesun viapureevil pureevil
0618 0a0e 500
8906 61c1 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapureevil pureevil
Don't wanna feel another touch
Don't wanna start another fire
Don't wanna know another kiss
No other name falling off my lips 
— a star is born
Reposted bymarvelousyouaresonaiveSkydelancoookiemonsteeer

July 03 2018

I don't care if they give me life
I get all my life from you
And if loving you had a price
I would pay my life for you

April 10 2017

6379 a9da
Reposted fromfoina foina viadusix dusix
7055 cfb6 500
Reposted fromkyte kyte viazupson zupson
Prawdziwy mężczyzna nie pozwoli na to, by jego kobieta była zazdrosna o inne. On sprawi, że to inne będą zazdrosne o nią.
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viazupson zupson
9296 6a52 500
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viazupson zupson
Wystarczy człowiekowi dać dość czasu, a do wszystkiego
przywyknie.
— Nicholas Sparks, Pamiętnik
Facebook:Znacie moje imię, nie znacie mojej historii
Zupa:Znacie moją historię, nie znacie mojego imienia
— dokładnie
Play fullscreen
Może.
Reposted fromcorvax corvax viadusix dusix
Nie zostawia się w spokoju ludzi których się kocha.
— Nie zostawia.
Reposted fromkingswayy kingswayy viadusix dusix
Ciekawe, jak bardzo różniłby się teraz mój świat, gdybyśmy wtedy się do siebie nie zbliżyli?
— (via sadness-killing–me)
Reposted fromkostuchna kostuchna viadusix dusix
6235 fbc0
Reposted fromveryme veryme viacaataleya caataleya
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl